1. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về biến đổi khí hậu nhằm tạo động lực để cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia và chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng, giảm nhẹ tác động và rủi ro do biến đổi khí hậu.

- Khối cán bộ, khối cộng đồng, khối trường học, khối doanh nghiệp được tiếp nhận thông tin về biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó liên quan.

- Cuộc thi cần được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc. Cần có sự quan tâm và phối hợp của các Ban, ngành có liên quan để đảm bảo cuộc thi mang lại hiệu quả quảng bá cao nhất.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

Cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân là công dân Việt Nam. Trừ thành viên ban tổ chức, ban ra đề và chấm chọn, tổ thư ký giúp việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách hệ thống phần mềm dự thi.

3. HÌNH THỨC DỰ THI

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi trên mạng tại địa chỉ: htpp://duthi.quangnam.gov.vn sau khi đã đăng ký thành viên hợp lệ trên hệ thống.

- Mỗi tài khoản được dự thi tối đa 03 lần trong một kỳ và chỉ lấy điểm cao nhất trong các lần thi. Một tài khoản đăng ký thành công yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin: Tên đăng nhập; Mật khẩu; Nhập lại mật khẩu; Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Email (Nếu có); Số điện thoại liên hệ.

4.THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI

- Cuộc thi được tổ chức thành 4 kỳ, bao gồm:  03 kỳ thi tháng với thời gian là 1,5 tháng và 01 kỳ Chung cuộc với thời gian là 02 tháng.

- Thời gian tổ chức các kỳ thi:

Kỳ 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 02/4/2018, kết thúc lúc 16h00 ngày
             16/5/2018. Phát thưởng ngày 18/5/2018.

Kỳ 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 21/5/2018, kết thúc lúc 16h00 ngày
              04/7/2018. Phát thưởng ngày 06/7/2018.

Kỳ 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 09/7/2018, kết thúc lúc 16h00 ngày
              22/8/2018. Phát thưởng ngày 24/8/2018.

Kỳ Chung cuộc: Bắt đầu từ 8h00 ngày 04/9/2018, kết thúc lúc
              16h00 ngày 04/11/2018. Phát thưởng ngày 09/11/2018.

- Thời gian làm bài thi: 20 phút

Chi tiết xem tại Thể lệ dự thi