DANH SÁCH ĐẠT GIẢI KỲ 1 - CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2018

STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Đạt giải
1 Huỳnh Yến Vi 10/10/2000 KP Ngọc Vinh - P. Điện ngọc - TX Điện Bàn Nhất
2 Lê Thị Xuân Diệu 21/01/2000 KP Quảng Gia- P.Điện Dương - TX. Điện Bàn Nhì
3 Huỳnh Nhật Tiến 2/5/1999 Điện Ngoc - Điện Bàn Ba
4 Huỳnh Đức Phước Sơn 21/10/2000 P. Điện Ngọc - KP Ngân Câu - TX. Điên Bàn Ba
5 Nguyễn Đặng Thiên Huy 27/07/2000 KP 2A - P. Điện Nam Bắc - TX. Điện Bàn Khuyến khích
6 Trương Thị Hạ 30/7/1990 Sở Tư Pháp Quảng Nam Khuyến khích
7 Hồ Tấn Dũng 19/11/1999 KP Quảng Gia- P.Điện Dương - TX. Điện Bàn Khuyến khích